پشتيباني امنيتي پشتيباني امنيتي

يكي از خدمات قابل ارائه شركت در حوزه پشتيباني، نگهداري امنيتي سامانه هاي اطلاعاتي موجود در مراكز داده يا اتاق هاي سرور است. اين شركت با بهره مندي از نيروهاي متخصص و آموزش ديده امكان پذيرش مسئوليت نگهداري امنيتي سامانه هاي اطلاعاتي نظير تجهيزات شبكه و امنيت شبكه، سرورها و ساير سامانه هاي اطلاعاتي را دارا است. 

برخي از خدمات قابل ارائه در طول مدت ارائه خدمات نگهداري امنيتي عبارتند از:

  • شنايايي وضعيت موجود سامانه هاي تحت قلمرو و مكتوب نمودن وضعيت موجود آن ها
  • نصب و راه اندازي سامانه مديريت درخواست ها در قالب سامانه بليط دهي
  • طرح ريزي و پيكربندي قواعد امنيتي لازم بر روي تجهيزات فايروال
  • تنظيم قواعد تشخيص نفوذ متناسب با سرويس هاي موجود بر روي سامانه تشخيص نفوذ
  • ارائه گزارش هاي دوره اي مرتبط با انجام خدمات و مشكلات و مخاطرات موجود