آگاهي رساني امنيتي آگاهي رساني امنيتي

يكي از تكنيك هاي مناسب و كارساز در حوزه اقدامات پيشگيرانه، بكارگيري روش هاي آگاهي رساني امنيتي در موضوعات مختلف در سطح سازمان است. اين روش بعنوان يكي از كاراترين روش هاي امنيتي در  بخش امنيت پرسنل مطرح است كه براي اولين بار توسط اين شركت در سطح كشور مطرح شده است. شركت رايسك در قالب اين بسته خدماتي امكان ارائه بسته هاي اطلاعاتي با هدف هوشيارسازي پرسنل سازمان در برابر تهديدات و مخاطرات حوزه فاوا را فراهم مي نمايد.

از جمله خروجي هاي اين بسته خدماتي مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  • پوسترهاي امنيتي درحوزه هاي مختلف امنيت فاوا
  • بولتن هاي ارائه دهنده هشدارهاي امنيتي
  • سامانه هشداردهي پرسنل