فايروال DezhPART فايروال DezhPART

محصول DezhPARTبعنوان يك Firewall Applianceتحت شبكه بوده كه قادر به كنترل دسترسي در لايه Networkو Transportاست. اين محصول قادر است در مدهاي مختلف و با كمك تعريف قواعد دسترسي نسبت به وارسي و كنترل ترافيك شبكه اقدام نموده و در مقابل ترافيك غيرمجاز واكنش مناسب ارائه نمايد.

قابليت‌ها:

 • كنترل حالتمند ترافيك
 • پشتيباني انواع NATو PAT
 • پشتيبانی Routed Modeو Bridge Mode
 • پشتيبانی پروتکل‌های مسيريابی Static، RIP، OSPF
 • مديريت محصول از طريق http، https، telnet، sshو Console
 • توانايي پويش بلادرنگ ترافيک
 • پشتيباني واسط‌هاي 10/100/1000 base-T
 • پشتيباني ماژول‌های 1000base-TX/1000base-SX/1000base-LX
 • رويدادنگاری محلی و راه‌دور تحت قالب Syslog
 • دسترس‌پذيری در دو مد Active/Activeو Active/Passive
 • نظارت بر ترافيک شبکه بصورت Online
 • اخذ نسخه پشتيبان از پيكربندي سيستم