دروازه امنيتي DezhPart SG دروازه امنيتي DezhPart SG

محصول DezhPART SGبعنوان يك Security Gateway Applianceتحت شبكه بوده كه قابليت‌های Firewallو VPNرا بصورت متمرکز فراهم می‌نمايد. اين محصول علاوه بر دارا بودن قابليت‌های فايروالينگ، قادر به ايجاد شبکه VPNبر بستر ناامن همچون اينترنت می‌باشد.

قابليت‌ها:

 • كنترل حالتمند ترافيك
 • پشتيباني انواع NATو PAT
 • پشتيبانی Routed Modeو Bridge Mode
 • پشتيبانی پروتکل‌های مسيريابی Static، RIP، OSPFو BGP
 • برقراری ارتباط IPSec VPNدر مد Gateway-to-Gatewayو Host-to-Gateway
 • برقراری ارتباط PPTP VPNبا کاربران راه دور
 • پشتيبانی ايجاد چندين واسط تونل همزمان
 • پشتيبانی الگوريتم‌های رمزنگاری 3DESو AES
 • پشتيبانی الگوريتم‌های درهم‌سازی SHA1و SHA2
 • پشتيبانی روش‌های مديريت کليد دستی و اتوماتيک
 • پشتيبانی روش‌های تصديق هويت مبتنی بر Secret Key، RSAو Digital Signature
 • مديريت محصول از طريق http، https، telnet، sshو Console
 • توانايي پويش بلادرنگ ترافيک
 • پشتيباني واسط‌هاي 10/100/1000 base-T
 • پشتيباني ماژول‌های 1000base-TX/1000base-SX/1000base-LX
 • رويدادنگاری محلی و راه‌دور تحت قالب Syslog
 • دسترس‌پذيری در دو مد Active/Activeو Active/Passive
 • نظارت بر ترافيک شبکه بصورت Online
 • امکان اخذ Backupاز پيکربندی سيستم