Web Content Display Web Content Display

يكي از دغدغه‌هاي مديران فناوري اطلاعات در دنيا، بكارگيري راه‌حل مناسب در زمينه مديريت و كنترل پهناي باند در دسترس پرسنل و كاربران شبكه و علي‌الخصوص شبكه اينترنت است. سامانه DezhPART NACبعنوان يك دروازه مديريت و كنترل پهناي باند، امكان كنترل دسترسي كاربران به پهناي باند شبكه اينترنت سازمان را فراهم مي‌نمايد.

سامانه DezhPART NACنيازمندي‌هاي AAAبه منظور دسترسي به پهناي باند شبكه اينترنتي را براي موارد زير فراهم مي‌كند:

·  كاربران متصل به شبكه‌هاي محلي ثابت

·  كاربران متصل به شبكه‌هاي محلي بيسيم

·  كنترل هويت پرسنل متقاضي دسترسي به شبكه اينترنت مبتنی بر روش‌هایی چون PAP، CHAP، MACو EAP

·  تخصيص آدرس IPمجزا از طريق ارسال درخواست به سرور DHCPموجود در دامنه

·  تخصيص و كنترل مجوزهاي تخصيص داده شده به كاربران ثابت و سيار شبكه بر اساس پارامترهایی چون مدت زمان مجاز دسترسي به شبكه اينترنت، ميزان ترافيك ارسالي، ميزان ترافيك دريافتي، ميزان Bit Rateمجاز، ميزان Session Time-out، ميزان Idle Time-out، ميزان Session Durationمجاز

· ثبت و كنترل جلسات برقرار داده موفق و ناموفق بر اساس آدرس IPو MACكاربر، نام كاربري مبداء، زمان برقراري جلسه، ميزان ترافيك دريافتي و ميزان ترافيك ارسالي·