سامانه ميداس (Asset Inventory Software) سامانه ميداس (Asset Inventory Software)

سامانه مديريت يكپارچه دارايي هاي اطلاعاتي سازمان (ميداس) بعنوان يك سامانه مديريتي در حوزه دارايي هاي اطلاعاتي سازمان مبتني بر مدلي كاملاً منعطف با لحاظ نمودن استاندارد بومي هر سازمان امكان دسته بندي، تعريف و كنترل دارايي هاي اطلاعاتي را براي مديران فناوري اطلاعات سازمان فراهم مي نمايد.

اين سامانه بصورت كاملاً بومي بوده و برگرفته از هيچ نرم افزار مشابه خارجي يا كدباز تهيه نشده است و در نوع خود براي اولين بار در كشور ارائه شده و قابليت هاي ارائه شده آن منحصربفرد محسوب مي شود

قابليت ها

·              مطابقت با ISO 20000

·           مطابقت با ISO 27000

·           قابليت استفاده در نظام ISMSسازمان

·           قابليت استفاده در نظام ITSMسازمان

·           ايجاد دلخواه ساختار پايگاه داده دارايي

·           انتخاب دلخواه مشخصات هر طيف دارايي

·           امكان افزودن نامحدود اقلام اطلاعاتي

·           امكان پشتيباني نامحدود راهبران و كاربران

·           برخورداري از واسط مبتني بر وب

·           برخورداري از امنيت بالا

·           امكان دسترسي از هرنقطه از سازمان

·           جستجوي سريع دارايي ها

·           امكان جستجوي دارايي بر حسب مكان فيزيكي

·           امكان جستجوي دارايي بر حسب موقعيت سازماني