سامانه نرم افزاری سما سامانه نرم افزاری سما

محصول سما بعنوان اولین محصول در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در کشور توسط این شرکت عرضه شده است. محصول سما حتی در بین محصولات مشابه خارجی نیز به دلیل برخورداری از قابلیت های ویژه سرآمد بوده و نمونه خارجی نیز ندارد.  این محصول با برخورداری از قابلیت های ویژه امکانات متنوعی را در اختیار سازمان ها جهت مدیریت هرچه بهتر امنیت اطلاعات قرار می دهد. این محصول از نگاه مدرنی برای استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات برخوردار است. با بکارگیری این محصول امکان پشتیبانی نظام مدیریت امنیت اطلاعات با کمترین هزینه و با بیشترین کارایی ممکن میسر خواهد شد. برخی از قابلیت های کلیدی سما به شرح زیر است:

  • مدیریت دارایی های اطلاعاتی
  • ارزیابی و مدیریت مخاطرات
  • اارائه بیانیه خط مشی امنیت اطلاعات
  • ارائه بیانیه کاربردپذیری
  • ارائه بیانیه قلمرو
  • ارائه فرم ها 
  • ارائه چک لیست ها
  • فرآیند سازی امنیت اطلاعات
  • ارائه گزارشات مدیریتی در قالب نمودار و آمار