مراحل استقرار سما مراحل استقرار سما

 شرکت سامانه گستر امن رایمند تجت مجوز سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات اقدام می نماید. این شرکت به اتکاء تجربه طولانی خود در این حوزه صاحب سبک و تجربه بوده و بر این اساس نتایج مطلوبی را ایجاد خواهد نمود. اصلی ترین مراحل استقرار نظام شامل موارد زیر است:

  • مدیریت دارایی ها
  • اارزیابی مخاطرات
  • طراحی کنترل مخاطرات
  • اارائه خط مشی ها
  • ارائه روش های اجرایی و دستورالعمل ها
  • آموزش و آگاهی رسانی
  • ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت